Mart 13, 2020
Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU = https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf

KVKK madde 3:’ün  d)  bendinde Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, ifade eder denilmektedir.
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni
Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Plasmar Plastik ve Kimya San. ve Dış Tic. A.Ş. (“Plasmar” veya “Şirket”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

I. Kişisel Verilerinizi Toplanması konusu :
KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında,  KVKK’nın 3 maddesindeki tanıma göre kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından toplanmamaktadır.

II. Kişisel Verilerinizi toplamadığımız için tarafımızca işlenmesi ve kullanılması söz konusu değildir!
III. Kişisel Verilerinizi toplamadığımız için tarafımızca hiç kimseye ve kuruma aktarımı söz konusu değildir !

IV. Genel Manada Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?
Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

o   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

o   Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

o   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

o   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

o   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

o   KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

o   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

o   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez, bir web sitesinin, o sitede dolaşımınıza ilişkin verileri; PC, telefon ya da başka bir cihazınızda depoladığı küçük bir metin dosyasıdır.

WEB SİTEMİZİ ZİYARETİNİZ SIRASINDA KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İÇEREN ÇEREZLER TOPLANMAMAKTADIR.

© Plasmar Plastik ve Kimya San. ve Dis Tic. A.S / Bilgi Toplumu Hizmetleri / KVKK Aydınlatma Metni / Entegre Yönetim Sistemi (EYS) Politikası